Rappange & Partners Architecten b.v. wordt sinds 1996 geleid door Bart Kwant en Kees Doornenbal. Henk Rappange sr. nam het bureau in 1951 over van de architect Jan de Meijer. Hij gaf het de naam Architectenbureau Rappange en droeg het op zijn beurt over aan zijn zoon Henk Rappange jr. rond 1970.


visie

Sinds haar oprichting bezit het kantoor een specialisatie in de restauratie van monumenten van velerlei aard, zoals kerken, kastelen, woonhuizen, kantoren, landgoederen, etcetera. Deze traditie wordt tot de dag van vandaag voortgezet en uit zich in een gedegen kennis van de restauratiepraktijk en een goede relatie met restaurerende instellingen en overheden. De laatste tien jaar heeft het bureau haar werkveld verbreed van werken met monumenten naar omgaan met de bestaande gebouwde voorraad in de ruimste zin van het woord. Het bestaande restauratiespecialisme wordt aangevuld met renovatie en (ver)nieuwbouw wat een bredere basis biedt voor de organisatie.

Aan onze werkwijze liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

 • Streven naar behoud van architectonische en cultuurhistorische waarden.
 • Kapitaalvernietiging voorkomen door bouwtechnisch in goede staat verkerende gebouwen zoveel mogelijk her te gebruiken.
 • Op een duurzame manier omgaan met de bebouwde omgeving door bestaande gebouwen een nieuwe functie, betekenis en gebruik te geven.
 • Een open dialoog met de opdrachtgever en gebruiker voeren.
 • Nieuwe bebouwing inpassen in bestaande cultuurhistorische context.

Herbestemming van gebouwen, gebouwcomplexen en wijken zijn dagelijkse praktijk. Waardevolle stedelijke volumes krijgen na het verlies van hun oorspronkelijke functie in nauw overleg met opdrachtgevers en overheden een nieuw leven. Het bureau ziet het als haar taak opdrachtgevers te adviseren in deze problematiek en om op een historische en economisch verantwoorde wijze te werk te gaan. Daarbij wordt getracht de architectonische kwaliteiten van het gebouwde te versterken. Het werkgebied van het bureau omvat onder andere: renovatie en restauratie van hotels, bioscopen, banken, restaurants/cafés, kantoren, uitgeverijen, theaters, kerken, woningbouw en appartementen, wooncomplexen, boerderijen, culturele instellingen en universiteiten, maar ook combinatieprojecten met nieuwbouw en diverse nieuwbouwprojecten. Daarnaast voert het bureau omvangrijke haalbaarheidsonderzoeken uit.

Het zwaartepunt van ons werkterrein ligt in de Randstad, maar opdrachten elders in het land zijn geen uitzondering. Het bureau heeft ook ervaring in het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden met buitenlandse (interieur)architecten zoals Steven Holl Architects uit New York, de Parijse interieurarchitect Jaques Garcia en Bentel & Bentel architecture/planning/design ltd uit New York.


Werkwijze

Bij onze projecten zijn de volgende werkzaamheden essentieel:

Inventariseren: Een goede opmeting, bouwkundige opname en bouwhistorische verkenning uitvoeren waarmee de kwaliteit van de bestaande opstal zo nauwkeurig mogelijk in beeld wordt gebracht. Een dergelijke inventarisatie is essentieel als basis voor het ontwerp en dient ook voor het accuraat opmaken van begroting en bestek.
Ontwerpen: Bij herbestemming de nieuwe functie in de bestaande structuur integreren met oog voor historie, detail en economisch optimaal gebruik van het bestaande. De ervaring leert dat een juiste afstemming tijdens de ontwerpfase van een programma van eisen/wensen op de werkelijke mogelijkheden van het bestaande gebouw of de bestaande omgeving leidt tot een optimalisatie van het gehele bouwproces.
Restaureren/Consolideren: In de eerste plaats verdere degradatie van het gebouw stopzetten of voorkomen (consolideren) en in de tweede plaats gebreken aan het gebouw herstellen en eventuele verminkingen verwijderen (restaureren).

Deze aanpak garandeert een verantwoorde omgang met de historische omgeving. Het ontwerp- en bouwproces zijn hierdoor inzichtelijker en de kosten van het hele project zijn beter onder controle te houden.Het bureau heeft alle ervaring in huis die nodig is voor het verrichten van de opmeting, de opnames en de verkenning, het ontwikkelen van het ontwerp, het opmaken van de begroting en het bestek, en het directievoeren en houden van toezicht op de uitvoering.

Projectuitwerking en – begeleiding

Rappange & Partners behoort tot de middelgrote architectenbureaus en zowel binnen het bureau als voor externe relaties zijn de contactlijnen kort. Hierdoor behoudt de directie een goed overzicht over de diverse projecten en kan zij projectinhoudelijk of medewerkergericht leidinggeven. Klanten hebben tijdens het gehele ontwerp en bouwtraject rechtstreeks contact met de directie.

Ontwerp: Het ontwerpproces staat onder leiding van architect Kees Doornenbal. Hij is het aanspreekpunt bij de ontwikkeling en de realisatie van het programma en het ontwerp. Kees Doornenbal heeft als hoofdontwerper meer dan 20 jaar ervaring.

Het ontwerptraject is bij Rappange & Partners geen dogmatisch gestuurd proces waarbij de klant ondergeschikt is aan de mening en smaak van de ontwerper. Wij houden van een open discussie met onze opdrachtgevers over architectuur, vorm en materiaal. Wij zijn in staat bij te dragen aan het goed formuleren van de opgave met bijbehorend programma en doelstellingen.

Rappange & Partners ziet het in goede samenhang ontwikkelen van alle onderdelen van een bouwproject als essentieel voor iedere opgave. Voor ons is een volledige opdracht niet alleen restauratie of nieuwbouw, maar ook het interieurontwerp. Als onze opdracht slechts een van deze aspecten behelst, is een goede samenwerking met de overige ontwerppartners van groot belang.

Projectmanagement en kostenbewaking: Bart Kwant is gedurende het hele ontwerp- en bouwproces verantwoordelijk voor bouwkostenbewaking en projectmanagement. Het kantoor heeft een uitstekende reputatie op dit gebied. Tijdens het ontwerpproces worden de bouwkosten in diverse stadia getoetst. Na afronding van het definitief ontwerp wordt het plan besteksgereed gemaakt. Dat betekent dat het plan binnen de kaders van het definitief ontwerp en budget gereed wordt gemaakt voor uitvoering. In deze fase geven Kees Doornenbal en Bart Kwant in nauwe samenwerking leiding.

Specialismen: Door deze combinatie van twee specialismen – gedegen architect en adequate projectmanager, ondersteund door een bekwaam team waarvan de meeste medewerkers reeds jarenlang in vaste dienst zijn – wordt vaak expliciet voor Rappange & Partners gekozen voor bijzondere projecten. Met enige regelmaat treden wij op als vervanger van of als aanvulling op een reeds betrokken architect. Het bekwaam leiden van een restauratieproject is van een niet te onderschatten complexiteit. Het is juist de combinatie van specifieke kennisgebieden en jarenlange ervaring die Rappange & Partners Architecten al ruim 50 jaar kenmerkt.


Bureau

Organisatie

Het  personeelsbestand bestaat uit 10 personen in vaste dienst en twee freelance medewerkers. De vaste medewerkers bekleden volgende functies:

 • bureaumanager
 • architecten (HBO/TU)
 • projectleiders (HTS)
 • bouwkundigen (HTS/MTS)
 • restauratiedeskundigen (HTS/TU)
 • secretaresse
 • boekhouder

Disciplines binnen de organisatie:

Tekenwerk: Al het tekenwerk wordt binnen het bureau uitgevoerd. Dit waarborgt een goede kwaliteit en continue wisselwerking met ontwerp en opname. Het bureau werkt met AutoCad en Revit, de mederwerkers zijn geschoold in het gebruik en toepassen van BIM.
Begrotingen: De begrotingen worden voor ca. 25% binnen het bedrijf gemaakt met een geautomatiseerd calculatiesysteem: KPD-Bouwcalc.
Bestekken: Alle bestekken worden door het bureau gemaakt met een geautomatiseerd STABU besteksysteem: KPD-Bouwbestek. In het bestek wordt immers, samen met de bestektekeningen, de kwaliteit van het project vastgelegd.
V&G: De V&G-plannen worden voor ca. 50% intern gemaakt.
Directievoering: Directievoering, bouwmanagement en bewaking van de bouwkosten is een integraal deel van ons werk, waarvoor wij de vereiste deskundigheid in huis hebben. Met name bij opdrachten die betrekking hebben op bestaande objecten blijkt onze restauratiekennis in het algemeen en de projectspecifieke kennis in het bijzonder een belangrijke meerwaarde te zijn zowel voor het verloop van het bouwproces als voor de kwaliteit van het opgeleverde object.
Toezicht: Een van de sterke kanten van het bureau is de ervaring van onze mensen in de uitvoeringsbegeleiding. Het is een groot voordeel als de bouwkundige die het project zelf heeft voorbereid ook de aannemer kan controleren en adviseren.
Techniek: Installaties voor eenvoudige woningen worden door eigen werknemers ontworpen, omschreven en gecalculeerd. Installaties voor utiliteitsgebouwen en grotere woningbouwcomplexen worden samen met externe adviseurs ontworpen.
Adviseurs: Door jarenlange ervaring heeft het bureau een professioneel netwerk opgebouwd van betrouwbare, externe adviseurs. In samenspraak met de opdrachtgever worden hieruit, of uit het netwerk van de opdrachtgever, de geschikte adviseurs geselecteerd voor een gegeven ontwerpproblematiek.